Spring navigationen over og gå direkte til indhold

rammeaftale 2014

Se materiale og alle de tilgængelige dokumenter vedrørende Rammeaftale 2014.

Udviklingsstrategi 2014

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 1. juni indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Den 1. marts 2013 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner i region Sjælland og Regionsråd indenfor områderne Børn og Unge, samt Voksne Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2014 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013, der er godkendelse og tilsyn, blev foreslået 4 andre fokusområder, som der var opbakning til.

Anbefalinger til fokusområder for 2014 er:

 • Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
 • Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning
 • Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
 • Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
 • Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.

 

Styringsaftale 2014

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalenskal som minimum indeholde:

 • Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
 • Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
 • Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
 • Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
 • Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
 • Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
 • Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning april 2013 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn - nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2014.

 

Filer til download

 • Styringsaftale 2014

 • Takstaftale 2014

 • Standardkontrakt Voksenområdet

 • Standardkontrakt På Børneområdet

 • Udviklingsstrategi 2014

 • Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2014.

 • Rammeaftalen 2014 Oversigt Over Lands Og Landsdelsdækkende Tilbud Og Sikrede Afdelinger

 • Rammeaftale 2014 Allonge Specialundervisning I Folkeskolen 2014

 • Rammeaftale 2014 Paragrafområder I Rammeaftalen For Det Specialiserede Socialområde Og Specialundervisningsområdet 2014

 • Kommissorium Fokusområde 4 I Rammeaftalen 2014

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Arrangementer

Rammeaftale Sjælland afvikler en del arrangementer hen over året. Du kan altid se materiale og information fra arrangementerne her.