Spring navigationen over og gå direkte til indhold

OM rammeaftalen

Bliv klogere på Rammeaftalen og Rammeaftale Sjælland.

Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen indgår hvert år en aftale, som sikrer kvaliteten og den nødvendige koordinering af tilbud inden for det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen.

Baggrund

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen.

Med kommunalreformen 1.januar 2007 samledes myndigheds- og finansieringsansvaret på det specialiserede sociale om­råde og visse dele af specialun­dervisningsområdet i kommunerne, som herigennem har det fulde ansvar for, at borgerne får hjælp efter den sociale lovgivning.

Regionerne har leverandøransvar overfor kommunerne, som betyder, at regionen er forpligtet til at tilpasse kapaciteten i og udvikle de regionale tilbud på baggrund af den årlige rammeaftale mellem kommunalbestyrelser og regionsråd.

Rammeaftalen er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj i dette arbejde. Den indgås hvert år mellem kommunerne i regionen og Regionen. Med den sikres, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalens område, så der er de tilbud, der måtte være behov for, og at disse har den nødvendige kvalitet.

Samtidig sikrer rammeaftalen en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer.

Rammeaftalen er baseret på kommunale redegørelser for kommunernes behov for antal, indhold og omfang af tilbud. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar og skal godkendes af de enkelte kommunalbesty­relser og Regionsrådet senest 15. oktober året forinden.

Datagrundlaget er kommunernes redegørelse, som er indsendt til Region Sjælland senest 1. maj året før rammeaftalen træder i kraft.

 

Indhold

Kommunerne har overtaget koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område pr. 16/3-2011, gældende fra rammeaftale 2012 og på specialundervisningsområdet pr. 1/5-2012 gældende fra rammeaftale 2013.

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- & økonomistyringsdel).

Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region Sjælland og Region Sjælland senest 1. juni og Styringsaftalen skal være udarbejdet og godkendt senest 15. oktober.

Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud. I udviklingsstrategien skal også indgå en række fokusområder som kommunerne skal arbejde med det pågældende år.

For specialundervisningsområdet skal udviklingsstrategien have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud, fleksibilitet i anvendelse af tilbuddene samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

Udviklingsstrategien skal kunne anvendes i den enkelte kommune som input til budgetforhandlingerne og give anledning til en politisk drøftelse.

Styringsaftalen er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/Regionens budgetproces.

Formålet med aftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på alle områder som benyttes af en eller flere kommuner/Regionen er afhængige af at købe og sælge pladser på tilbud på tværs af kommunerne.

Med styringsaftalen træffes beslutning om takster for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen samt en række overordnede principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Alle takster for institutioner omfattet af denne styringsaftale beregnes efter samme principper.

 

Organisation

Samarbejdet om rammeaftalen involverer følgende politiske og administrative organer.

Rammeaftalens organisationsdiagram

Politiske organer

  • Regionsrådet i Region Sjælland og de 17 kommuners kommunalbestyrelser.

  • Kommunekontaktrådet(KKR), nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i region Sjælland, består af de 17 borgmestre og 16 supplerende medlemmer - i alt 33 medlemmer.

  • Kontaktudvalget(KKU) bestående af de 17 borgmestre i regionen og formanden for Regionsrådet. Kontaktudvalget sikrer samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

På det politiske niveau træffes beslutningerne som led i rammeaftalen først og fremmest i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Det sker som udgangspunkt ved kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets godkendelse af selve rammeaftalen. Imellem de årlige rammeaftaler behandler KKR/Kontaktudvalget sager med tilknytning til rammeaftalen.

 

Administrative organer

På administrativt niveau er styregruppen initiativtager til og ansvarlig for de samarbejdsprojekter, der skal virkeliggøre rammeaftalens målsætninger.

Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper, som arbejder på tværs af kommunerne og som kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv. ift. styregruppen.

Sekretariatet koordinerer Rammeaftalen, faciliterer styregruppe og netværksgrupper.

Styregruppen
Netværksgrupper
Sekretariat RS17

Styregruppen

Se hvem der er medlemmer af Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.

Netværksgrupper

Netværksgrupperne arbejder på tværs af kommunerne og kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller fandt du ikke hvad du søgte? Så kontakt os i sekretariatet.

Arrangementer

Rammeaftale Sjælland afvikler en del arrangementer hen over året. Du kan altid se materiale og information fra arrangementerne her.