Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Opgavebeskrivelse for kontaktpersoner

Hvad er egentlig kontaktpersonernes rolle og opgaver?

Kontaktpersonernes rolle er at være de enkelte kommuners koordinatorer og tovholdere på de kommunale opgaver, der vedrører rammeaftalen.

Det er kontaktpersonernes opgave at besvare sekretariatets henvendelser og herunder indhente relevante oplysninger ift. rammeaftalen. F.eks. spørgeskemaer til udviklingsstrategien.

I forbindelse med indhentning af oplysninger til rammeaftalen koordinerer kontaktpersonerne internt i kommunerne. Kontaktpersonerne samler oplysninger fra de (paragraf)områder rammeaftalen dækker: Det specialiserede børne- og voksenområde og sender svar tilbage til sekretariatet.

Processen for rammeaftalen er, at rammeaftalens to dele: Udviklingsstrategi og styringsaftale behandles samlet i styregruppen, K17 og KKR inden sommerferien og i kommunerne efter sommerferien.

I vil inden sommerferien modtage det samlede materiale: Rammeaftale - Udviklingsstrategi og styringsaftale inklusiv afrapportering af en eventuel central udmelding fra Socialstyrelsen samt tilhørende bilag.

Vedlagt vil også være forslag til sagsfremstilling til behandlingen i jeres respektive udvalg og kommunalbestyrelser. Deadline for kommunernes godkendelse af rammeaftalen er omkring medio oktober, hvorefter aftalen skal fremsendes til Socialstyrelsen.

Kort om rammeaftalen

I forbindelse med lovændring den 11. marts 2011 overtog kommunerne koordineringsopgaven på det specialiserede område fra regionerne. I den forbindelse blev der etableret en organisering med en administrativ styregruppe med fagdirektører fra 8 kommuner, et sekretariat og 5 faglige netværksgrupper indenfor børne- og voksenområdet samt økonomi. I forbindelse med kommunernes opgaveovertagelse er givet en DUT-kompensation, som kommunerne og sekretariatet deler 50/50 i forhold til finansiering af opgaveløsningen.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel) som behandles samlet i styregruppe, K17, KKR og kommunerne.

Rammeaftalen er løbende blevet udvidet jf. den nyeste bekendtgørelse, og med lov om ændring af lov om social service den 1. juli 2014 indgår Socialstyrelsens centrale udmeldinger som en del af rammeaftalen. Dataindsamling og afrapportering i forhold til de centrale udmeldinger varetages derfor af rammeaftalesekretariaterne. I de årlige rammeaftaler indgår også status i forhold til børnehus og Socialtilsyn.

Rammeaftalen

Rammeaftalen er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, som sikrer en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer.

Netværksgrupper

Netværksgrupperne arbejder på tværs af kommunerne og kommer med input til rammeaftalens udviklingsstrategi og bidrager med faglig sparring mv.